Yellowbrick English language Read the General Conditions of Yellowbrick in English

Algemene Voorwaarden van Yellowbrick – Januari 2020

1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden de navolgende betekenis:

 • Yellowbrick’ is Yellowbrick B.V., de aanbieder van het Yellowbrick-systeem en de Yellowbrick-dienst.
 • Klant’ is de particuliere of zakelijke gebruiker van de Yellowbrick-dienst, al dan niet via een derde partij.
 • Provider’ is een partij, anders dan Yellowbrick, die de Yellowbrick-dienst al dan niet onder eigen label aanbiedt (bijvoorbeeld ANWB).
 • Andere Partij’ is een partij, anders dan Yellowbrick, die via de Yellowbrick-website producten of diensten aanbiedt (bijvoorbeeld ParkAlert).
 • Yellowbrick-dienst’ of ‘Dienst’ is de dienst bestaande uit een parkeersysteem voor parkeren op straat en bij ParkBee parkeerfaciliteiten en bij Q-Park parkeerfaciliteiten die het de Klant mogelijk maakt parkeertijd te registreren en betalen zoals die door Yellowbrick namens de gemeente of betreffende eigenaren of exploitanten van de parkeerterreinen wordt geïnd, zoals verder uitgelegd in deze Algemene Voorwaarden en in de online startgids op de Yellowbrick website.
 • Het ‘Yellowbrick-systeem’ is het computersysteem dat door Yellowbrick wordt gebruikt om de Dienst te leveren.
 • Persoonsgegevens’ zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Algemene Verordening Persoonsgegevens, 2016/679.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de Yellowbrick website (www.yellowbrick.nl). Yellowbrick behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt altijd vermeld op de website waar eveneens de gewijzigde Voorwaarden geraadpleegd kunnen worden.

2. Gebruikmaking van de Yellowbrick-dienst

2.1 Aanmelding bij Yellowbrick

2.1.1. Registratie voor de Dienst kan schriftelijk via een actie op straat of online via het versturen van het registratieformulier op de website van Yellowbrick. In beginsel ontvangt de Klant na registratie een eerste e-mail met een bevestiging van de registratie en een tweede e-mail met een klantnummer en een link via welke de Klant zelf een wachtwoord kan aanmaken voor een Mijn Yellowbrick account en de Yellowbrick-parkeerapp. Binnen redelijke termijn na registratie voor de Dienst en bevestiging hiervan door Yellowbrick, ontvangt de Klant indien gewenst per post een P+ pas. Kosten van verzending van de P+ pas zijn voor rekening van Yellowbrick. Yellowbrick behoudt zich te allen tijden het recht voor de registratie van een Klant te weigeren, onder meer omdat Yellowbrick een eerdere overeenkomst met de Klant heeft beëindigd op grond van artikel 5.2 of de account van de Klant heeft geblokkeerd op grond van artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden (bijvoorbeeld omdat de Klant niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan). De Klant ontvangt niet bovenstaand genoemde tweede e-mail met het klantnummer wanneer deze niet voldoet aan artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden.

2.1.2 De Klant kan parkeeracties op verschillende manieren aan- en afmelden (ook wel genoemd: starten en stoppen): via zijn mobiele telefoon door naar 0882742536 te bellen, via de door de Klant te downloaden Yellowbrick-parkeerapp of online via het Mijn Yellowbrick account van de Klant. Een parkeertransactie kan tevens automatisch gestopt worden door het Yellowbrick-systeem als de eindtijd (einde betaald parkeren) in de desbetreffende zone is bereikt of er een duurbeperking geldt en deze is verstreken. Bij aanmelding dient de Klant de zonecode van het gebied waar hij zich op dat moment bevindt, in te voeren. Een meer gedetailleerde werkwijze van de Dienst en de stappen die de Klant moet doorlopen voor het starten en stoppen staan beschreven in de handleidingen, die op de website van Yellowbrick te vinden zijn en die de Klant dient te raadplegen voor gebruikmaking van de Dienst.

2.1.3 Eventuele extra kosten of schade die de Klant lijdt doordat hij een parkeeractie niet of niet tijdig heeft gestart of gestopt komt voor rekening en risico van de Klant. De Klant dient altijd te wachten op de bevestiging van de aan- of afmelding van de parkeeractie via het Yellowbrick-systeem alvorens hij ervan uit mag gaan dat de parkeeractie is gestart of gestopt. De Klant kan via Mijn Yellowbrick aangeven gebruik te willen maken van de SMS Reminder Service, die bestaat uit het versturen van een herinnering per SMS aan de Klant tijdens de looptijd van de parkeeractie dat de parkeertijd van de betreffende parkeeractie nog loopt. De Klant is voor de SMS Reminder Service de op de website vermelde kosten verschuldigd, welke aan de Klant in rekening worden gebracht via de telecommunicatieprovider van de Klant.

2.1.4 Parkeertarieven kunnen gewijzigd worden door aanpassing van de gemeentelijke Parkeerverordening. Yellowbrick en Provider zijn niet verantwoordelijk voor het tarievenbeleid en de controle van het regime van de betreffende gemeente.

2.1.5 Yellowbrick communiceert alleen via e-mail, m.u.v. de P+ Pas, onder andere voor het versturen van facturen en betalingsherinneringen.

2.1.6 De Klant kan ook gebruikmaken van de Dienst via een Provider door zich via de betreffende Provider te registreren. De Provider kan aanvullende voorwaarden stellen aan het gebruik van de Dienst door de Klant, welke de Provider zelf aan de Klant kenbaar dient te maken.

3. Parkeren bij Q-Park parkeerfaciliteiten

3.1 De Klant dient de P+ pas minimaal twee dagen voor gebruik te activeren via Mijn Yellowbrick. Parkeeracties bij Q-Park kunnen alleen gestart en gestopt worden met gebruikmaking van de P+ pas. Door gebruikmaking van de P+ pas in de parkeerfaciliteiten van Q-Park gaat de Klant akkoord met de algemene voorwaarden van Q-Park, die de Klant kan inzien op www.q-park.nl. De tarieven voor het parkeren in de Q-Park faciliteiten worden bepaald door Q-Park en kunnen tussentijds door Q-Park worden gewijzigd. Yellowbrick neemt deze over op haar website, echter de Q-Park website is leidend.

3.2 Door gebruikmaking van de ParkBee parkeerfaciliteiten gaat de Klant akkoord met de algemene voorwaarden van ParkBee, die de Klant kan inzien op https://parkbee.com/nl/. De tarieven voor het parkeren bij ParkBee faciliteiten worden bepaald door ParkBee en kunnen tussentijds door ParkBee worden gewijzigd.

4. Verplichtingen van de Klant

4.1 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om:

 • de Dienst alleen te gebruiken in die gemeenten die deelnemen aan ‘mobiel parkeren’. De lijst met deelnemende gemeenten kan de Klant raadplegen op de website van Yellowbrick;
 • nummerherkenning op zijn mobiele telefoon aan te hebben staan wanneer de Klant parkeeracties telefonisch start en stopt;
 • te allen tijde het juiste kenteken in te voeren voordat hij een parkeertransactie start;
 • De Klant kan dit kenteken eenvoudig wisselen via Mijn Yellowbrick of de Yellowbrick-parkeerapp, bijvoorbeeld in geval de Klant een nieuwe auto heeft of wanneer hij een leen- of huurauto gebruikt;
 • altijd de nieuwste versie van de Yellowbrick-parkeerapp te hebben gedownload en te gebruiken, in geval de Klant start en stopt via deze parkeerapp. Eventuele fouten bij gebruikmaking van een oude(re) versie van de Yellowbrick-parkeerapp, zijn voor rekening en risico van de Klant;
 • altijd de juiste zonecode van het parkeergebied waar de Klant staat geparkeerd in te toetsen. Deze zonecode vindt de Klant op parkeerautomaten of op aparte borden in het betreffende parkeergebied. Gebruik van de GPS functionaliteit in de Yellowbrick-parkeerapp is volledig voor eigen rekening en risico van de Klant;
 • onmiddellijk een parkeeractie op andere wijze te stoppen in geval van een storing in de Yellowbrick systemen of in de systemen van de Provider of netwerken van derden indien de Klant een nog lopende parkeeractie heeft: via de Yellowbrick-parkeerapp, via internet parkeren of door te bellen naar het nummer 088-2742536 of het noodnummer 0900-2007999. Indien dat niet lukt, dient de Klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Yellowbrick Customer Service op 0900-2006999 of via info@yellowbrick.nl. Na ontvangst van de melding door de Klant probeert Yellowbrick de parkeeractie te stoppen. Wanneer de Klant (tijdelijk) geen gebruik kan maken van de Dienst, zal hij de verschuldigde parkeerbelasting op andere wijze moeten voldoen, zoals middels het kopen van een kaartje bij de parkeerautomaat.
 • onmiddellijk de P+ pas te blokkeren via Mijn Yellowbrick in geval van verlies of diefstal van de P+ pas. De Klant dient zelf contact op te nemen met de Customer Service van Q-Park via 0900-4466880 om eventueel nog lopende parkeeracties te laten stoppen;
 • te allen tijde de beschikking te hebben over een geldig en werkend e-mailadres en wijzigingen in zijn gegevens (zoals kenteken, mobiel nummer of nieuwe creditcardgegevens) onmiddellijk door te geven door aanpassing via Mijn Yellowbrick of via Customer Service. Eventuele schade (onder meer naheffing door de gemeente) die de Klant lijdt als gevolg van het feit dat Yellowbrick niet de juiste gegevens heeft, komt voor rekening en risico van de Klant.
 • zorg te dragen dat de correcte betaalgegevens in Mijn Yellowbrick zijn opgenomen, waaronder een werkend bankrekeningnummer of creditcardnummer waar de verschuldigde betalingen door Yellowbrick van kunnen worden afgeschreven, zonder incassoblokkades of soortgelijke beperkingen.

5. Beëindiging van de Dienst

5.1 Door de Klant

5.1.1 De Klant kan de overeenkomst beëindigen door het invullen en versturen van het daartoe bestemde formulier op de Yellowbrick website, namelijk het Opzegformulier, onder vermelding van klantnummer. De beëindiging gaat in werking op de eerstvolgende maandag, twee weken na ontvangst door Yellowbrick van de e-mail of het online formulier van de Klant.

5.1.2 De Klant heeft bovendien het wettelijke recht om de overeenkomst met Yellowbrick met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst door het invullen en versturen van het Opzegformulier. Eventuele door de Klant betaalde abonnementskosten worden door Yellowbrick terugbetaald. Kosten verband houdend met het gebruik van de Dienst door de Klant (parkeer- en transactiekosten en naar evenredigheid registratie- en abonnementskosten) tot de datum van ontbinding worden niet terugbetaald. De Klant dient de P+ pas binnen veertien dagen na ontbinding aan Yellowbrick te retourneren.

5.2 Door Yellowbrick

5.2.1 Yellowbrick heeft het recht de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval de Klant zich ook na aanmaning daartoe niet aan zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst houdt, zoals onder meer opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. Yellowbrick heeft dit recht onder meer indien de Klant na aanmaning daartoe in gebreke blijft met de betaling van de onder deze overeenkomst verschuldigde bedragen. Beëindiging door Yellowbrick vindt plaats door het sturen van een e-mail aan de Klant. Yellowbrick behoudt zich het recht voor eventuele schade die Yellowbrick heeft geleden als gevolg van niet nakoming door de Klant van zijn verplichtingen uit de overeenkomst op de Klant te verhalen, zoals onder meer niet geinde parkeer-, transactiekosten en abonnementsgelden.

5.2.2 Yellowbrick heeft tevens het recht de overeenkomst met de Klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging door Yellowbrick vindt plaats door het sturen een e-mail aan de Klant.

5.2.3 Indien de Klant 18 maanden of langer geen gebruik heeft gemaakt van de Dienst, behoudt Yellowbrick zich het recht voor om het Mijn Yellowbrick account van de Klant te beëindigen, als gevolg waarvan de Klant geen gebruik meer kan maken van de Dienst. Als de Klant weer gebuikt wil maken van het account kan Yellowbrick te allen tijde het account weer activeren. Klant dient daarvoor een verzoek in te dienen via info@yellowbrick.nl.

5.2.4 Indien de Klant via een Provider gebruik maakt van de Dienst, dan bevat de overeenkomst tussen de Klant en de Provider mogelijk aanvullende bepalingen ten aanzien van de beëindiging van de overeenkomst tussen Yellowbrick en de Klant.

6. Tarieven en betaling

6.1 Details van de kosten van de Dienst (onder meer bedragen per transactie, abonnementskosten, kosten van de SMS Reminder Service of administratiekosten) zijn te vinden op de Yellowbrick website. In geval de Klant parkeertransacties start of stopt via de mobiele telefoon zijn de kosten van het bellen naar de Yellowbrick (service)nummers altijd voor eigen rekening van de Klant. Ook deze tarieven zijn terug te vinden op de Yellowbrick website. Yellowbrick heeft het recht om de tarieven aan te passen en zal de Klant hier twee weken van tevoren per e-mail van op de hoogte stellen. De Klant heeft de mogelijkheid om de overeenkomst met Yellowbrick te beëindigen wanneer de Klant bezwaar heeft tegen de tariefsverhoging.

6.2 De Klant ontvangt periodiek per e-mail een factuur waarop alle kosten voor de Dienst alsmede de verschuldigde parkeergelden staan gespecificeerd. De parkeertijden die in het Yellowbrick-systeem staan geregistreerd zijn bepalend voor de bedragen die de Klant verschuldigd is aan Yellowbrick. Bij registratie machtigt de Klant Yellowbrick alle verschuldigde facturen periodiek te innen door middel van doorlopende automatische incasso van de door de Klant opgegeven bankrekening of door inning van de door de Klant opgegeven creditcard. De Klant is verplicht voldoende saldo te hebben op de door hem opgegeven bankrekening of creditcard en geen incassoblokkades te hebben op zijn bankrekening. In geval de verschuldigde bedragen niet van de opgegeven bankrekening of creditcard kunnen worden afgeschreven, is Yellowbrick gemachtigd om hiervoor extra administratiekosten in rekening te brengen bij de Klant. Daarnaast is Yellowbrick gerechtigd een derde in te schakelen voor de incasso waarbij de incassokosten alsmede rente op de openstaande bedragen voor rekening van de Klant komen. Tevens gaat Yellowbrick over tot blokkering van het Mijn Yellowbrick account en de Yellowbrick-parkeerapp en het eventuele abonnement van de Klant.

6.2.1 Ter verificatie van uw IBAN zal gedurende het Yellowbrick-registratieproces een bedrag van € 0,01 van de door u opgegeven IBAN worden afgeschreven. Momenteel worden alleen Nederlandse IBANs ondersteund.

6.3 Bij verlies van de P+ pas of beschadiging tijdens gebruik dient de Klant een nieuwe P+ pas aan te vragen via Mijn Yellowbrick om gebruik te kunnen blijven maken van de Dienst. De kosten voor de vervangende P+ pas staan vermeld op de website van Yellowbrick en komen voor rekening van de Klant.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Yellowbrick staat er niet voor in dat het Yellowbrick-systeem en de Dienst altijd 100 % zonder problemen werken. De aansprakelijkheid van Yellowbrick is beperkt tot directe schade die de Klant lijdt als gevolg van een storing ten tijde van een lopende parkeertransactie in het Yellowbrick-systeem of in de Dienst (zoals een parkeerboete of teveel betaalde parkeerbelasting) tot een maximum van €50 per keer, onder voorwaarde dat de Klant kan aantonen dat het alle redelijke maatregelen heeft genomen om deze schade te beperken. Yellowbrick sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele overige schade, zoals indirecte of gevolgschade, die de Klant lijdt doordat hij de Dienst of het Yellowbrick-systeem heeft gebruikt of niet heeft kunnen gebruiken.

7.2 Yellowbrick sluit tevens iedere aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade ten gevolge van het niet of niet juist functioneren van het mobiele (telefoon)netwerk of ander (mobiel internet) netwerk of apparatuur en diensten van derden die de Klant gebruikt in het kader van de Dienst van Yellowbrick, waaronder tevens is begrepen schade als gevolg van verlies of diefstal van de P+ pas.

8. Gegevensverwerking en Privacy

8.1 Teneinde de Klant de Dienst te kunnen leveren, worden door Yellowbrick Persoonsgegevens van de Klant verwerkt. Dit gebeurt, ter uitvoering en in het kader van de overeenkomst met de Klant. Yellowbrick verwerkt de gegevens onder meer om betere (online) service te kunnen bieden, waar nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor marketing doeleinden (mits toestemming is verleend), om de Yellowbrick bedrijfsprocessen efficiënter in te richten en om fraude tegen te gaan (bijvoorbeeld wanneer een Klant opnieuw probeert te registreren terwijl Yellowbrick een eerdere overeenkomst met diezelfde Klant heeft beëindigd omdat deze (Klant) in strijd met de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld).

8.2 Yellowbrick verwerkt deze Persoonsgegevens altijd op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en overeenkomstig de bepalingen van Algemene Verordening Gegevensbescherming en van de lokale uitwerkingen hiervan.

8.3 Yellowbrick treft de nodige technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

8.4 De door Klant aan Yellowbrick ter beschikking gestelde Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in het kader van de eigen bedrijfsactiviteiten van Yellowbrick en om uitvoering te geven aan de Overeenkomst met Klant.

8.5 In alle gevallen waarin Yellowbrick Persoonsgegevens van een Klant deelt (met een leverancier of met de gemeente), zal een verwerkersovereenkomst worden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van art. 28 Algemene Verordening Gegevensbescherming

8.6 Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door Yellowbrick, nodigen wij u uit om onze Privacyverklaring en Cookieverklaring te raadplegen.

9. Aankoop bij, bestelling en levering door derde partijen

9.1 De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Andere Partij (de derde partij die het product/ de producten via de Yellowbrick ter verkoop aanbiedt) en dat Yellowbrick geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.

9.2 Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Andere Partij, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Andere Partij. De Klant erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op Yellowbrick en Yellowbrick op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid of gevolgschade van het aangeschafte product.

9.3 Een Klant kan via een bestelproces bij Yellowbrick een bestelling plaatsen voor een product dat door een Andere Partij wordt aangeboden.

9.4 De Klant ontvangt van de Andere Partij de orderbevestiging en factuur. De bestelling zal door de Andere Partij worden geleverd conform de leveringsvoorwaarden van de Andere Partij.

9.5 Het eigendom van geleverde product / producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Andere Partij ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

10. Overig

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen in verband met de Dienst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

11. Vragen

10.1 Voor vragen over deze Algemene Voorwaarden, kan de Klant contact opnemen met Yellowbrick via de volgende contactgegevens:

Yellowbrick B.V. (KvK nummer: 32114462)

Joop Geesinkweg 203 B
1114 AB Amsterdam – Duivendrecht
Nederland
info@yellowbrick.nl