Read the General Conditions of Yellowbrick in English

Yellowbrick International BV

Algemene Voorwaarden

Samengevat
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Yellowbrick International BV Platform en de toegang tot de Diensten en Producten van Yellowbrick International B.V.. Deze Algemene Voorwaarden zijn overeengekomen tussen U en Yellowbrick International BV.

u heeft toegang tot de Diensten en Producten die beschikbaar zijn op specifieke locaties. Deze Diensten & en Producten worden geleverd onder de merken Flowbird en Yellowbrick of, in voorkomend geval, toegankelijk gemaakt onder het merk van een Derde aanbieder.

Ten aanzien van de diensten en producten van een Derde aanbieder, gaat U rechtstreeks een overeenkomst aan met de betreffende Derde aanbieder met wie Yellowbrick International BV als tussenpersoon optreedt om U in staat te stellen die diensten en producten van derden aan te vragen en te ontvangen. In dit geval worden de overeengekomen diensten en producten uitsluitend uitgevoerd door een Derde aanbieder, waarbij Yellowbrick International BV geen partij is bij de overeenkomst tussen U en de Derde aanbieder.

Yellowbrick International BV kan van U verlangen dat U aanvullende Voorwaarden die uw gebruik van het Platform regelen aanvaardt.

Lees de huidige Voorwaarden zorgvuldig door. Ze bevatten informatie over de Diensten, uw rechten en andere belangrijke informatie.

Houd er rekening mee dat het niet volledig gefocust zijn op de weg gevaarlijk kan zijn. Yellowbrick International BV adviseert U om tijdens het rijden van geen enkel Platform gebruik te maken. Het is in ieder geval ten strengste verboden om met het Platform te communiceren totdat je bent gestopt met rijden. 

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U TOEGANG KRIJGT TOT OF GEBRUIK MAAKT VAN DE DIENSTEN

 

Artikel 1 - Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden, welke regelmatig gewijzigd kunnen worden, beschrijven de Voorwaarden waaronder Yellowbrick International BV de Diensten en Producten aan U ter beschikking kan stellen. In dit verband zijn de toegang tot en gebruik van het Platform onderworpen aan deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden dienen door U te worden gelezen en goedgekeurd voordat U toegang krijgt tot het Platform en de Diensten kunt gebruiken of de producten kunt bestellen. Indien en voor zover U het Platform en/of de Diensten of Producten gebruikt, bent U akkoord gegaan met deze voorwaarden.

Indien U niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, heeft U geen toegang tot het Platform en kunt U geen gebruik maken van de Diensten en Producten die via het Platform worden aangeboden.

Deze Voorwaarden vervangen uitdrukkelijk alle eerdere overeenkomsten of afspraken die U en Yellowbrick International BV (kunnen) hebben met betrekking tot hetzelfde doel.

Houd er rekening mee dat aanvullende Voorwaarden van toepassing kunnen zijn op sommige of alle Diensten en Producten zoals onder meer maar niet beperkt tot een bepaald evenement, activiteit of promotie, specifieke Diensten en Producten voor bepaalde locaties. Dergelijke aanvullende Voorwaarden zullen aan U worden bekendgemaakt en door U worden aanvaard voordat U toegang krijgt tot de Diensten en Producten waarop dergelijke aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn. 

Aanvullende Voorwaarden zijn een aanvulling op, en worden geacht deel uit te maken van de Voorwaarden van de toepasselijke Diensten en Producten, welke U dient te lezen en aanvaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de Aanvullende Voorwaarden, prevaleren deze Aanvullende Voorwaarden boven deze Algemene Voorwaarden in geval van tegenstrijdigheid met betrekking tot de toepasselijke Diensten en Producten.

Yellowbrick International BV kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen aan U worden medegedeeld. Tenzij anders aangegeven in de genoemde kennisgeving, en tenzij anders vereist door de wet, zullen de gewijzigde Voorwaarden onmiddellijk van kracht zijn. In verband met voornoemde zal uw voortdurende toegang tot en gebruik van het Platform nadat Yellowbrick International BV een dergelijke kennisgeving heeft verstrekt, uw aanvaarding van de wijzigingen bevestigen. Indien U niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, moet U de toegang tot en het gebruik van het Platform en de Diensten stopzetten. Indien wettelijk vereist, wordt U verzocht deze wijzigingen te accepteren voordat U toegang krijgt tot het Platform en/of gebruik maakt van de Diensten.

Het verzamelen en gebruiken door Yellowbrick International BV van persoonsgegevens verband houdende met de Diensten en Producten is bepaald in het Privacybeleid van Yellowbrick International BV.

In ieder geval kan Yellowbrick International BV aan een juridisch adviseur of een verzekeraar alle noodzakelijke informatie (inclusief uw contactgegevens) verstrekken indien er sprake is van een klacht, geschil of conflict, en alleen indien dergelijke informatie of gegevens noodzakelijk zijn om de klacht, het geschil of het conflict op te lossen.

U als gebruiker, verklaart dat U te allen tijde vrij bent en blijft om het Platform al dan niet te gebruiken.

 

Artikel 2 - Begrippen

 • Yellowbrick International BV: de dienstverlener, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland die Diensten aan U aanbiedt zoals de toegang tot het platform en het gebruik van de Diensten.  Yellowbrick International BV, een vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Joop Geesinkweg 203b, 1114AB, Amsterdam-Duivendrecht, Nederland, BTW-nr. NL854398077B01, KvK nr: 61575372.
 • U: U als gebruiker van het Platform voor uw eigen privé- of zakelijke behoeften zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden (als natuurlijk persoon, of in de uitoefening van beroep of bedrijf).    
 • Platform: het systeem/de applicatie van Yellowbrick International BV waarmee U toegang kunt krijgen tot de aangeboden Diensten en Producten. 
 • Lokaal Servicecentrum: de lokale entiteit waarmee het Platform lokaal beschikbaar wordt gesteld, gepromoot en ondersteund. U vindt de lijst met de Lokale Servicecentra hier.
 • Derde-aanbieder: externe aanbieders, waaronder het Lokaal Servicecentrum, waarmee Yellowbrick International BV samenwerkt, zodat U via het Platform Diensten van deze derden en/of Producten van derden kunt aanvragen.
 • Voorwaarden: de huidige Voorwaarden welke regelmatig gewijzigd kunnen worden, en de eventuele Aanvullende Voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Diensten, Producten en/of locaties.
 • Aanvullende Voorwaarden: alle aanvullende, specifieke toepasselijke Voorwaarden die U mogelijk van tijd tot tijd dient te accepteren met betrekking tot de Diensten en Producten.
 • Diensten: de Diensten van Yellowbrick International BV of, het Lokaal Dienstencentrum of Derden waartoe U toegang hebt via het Platform. Diensten worden weergegeven via het Platform en de beschikbaarheid van dergelijke Diensten kan afhankelijk zijn van het land en de exacte locatie.
  Yellowbrick International BV is te allen tijde gerechtigd de Diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, in het bijzonder om nieuwe Diensten beschikbaar te stellen of om bepaalde Diensten stop te zetten.
 • Diensten van Derde-aanbieders: de Diensten die worden uitgevoerd en beschikbaar worden gesteld via het Platform door een Derde-aanbieder, inclusief de mogelijkheid om Producten van Derde-aanbieders te kopen, en die voor U beschikbaar worden gesteld via het Platform. U kunt de lijst met beschikbare Diensten van derden hier vinden.
  Let op: volledigheidshalve wordt opgemerkt dat Yellowbrick International BV is niet verantwoordelijk voor de aan U te leveren Diensten van Derde-aanbieders.
 • Yellowbrick Diensten: de Diensten die door Yellowbrick International BV worden aangeboden, welke geen Diensten zijn van Derde-aanbieders zoals de toegang tot het Platform. Onder de Diensten van Yellowbrick vallen in ieder geval de Mobiele App, de Website, het leveren van e-tickets, de toegang tot de Diensten van Derde-aanbieders, het accountbeheer en de betalingsverwerking.
 • Lokaal Servicecentrum Diensten: de diensten die door een Lokaal Servicecentrum aan U worden geleverd via het Platform. Deze Diensten worden rechtstreeks uitgevoerd door het Lokale Servicecentrum onder de handelsmerken Flowbird en/of Yellowbrick. U vindt de lijst met beschikbare lokale servicecentrumservices hier.
 • Producten: alle goederen die door U via het Platform kunnen worden besteld. Deze goederen kunnen worden geleverd, hetzij rechtstreeks door het Lokale Servicecentrum, hetzij door een Derde-aanbieder, al naargelang het geval. Let op: Yellowbrick International BV is niet verantwoordelijk voor het levering van Producten van Derde-aanbieders, noch is zij betrokken bij de (uitvoering van de) overeenkomst.
 • Producten van Derde-aanbieder: de goederen die door een Derde-aanbieder via het Platform worden verkocht. U kunt de lijst met beschikbare producten van derden hier vinden.
 • Producten van Lokale Servicecentrum: goederen die rechtstreeks worden verkocht door Lokaal Servicecentrum. U vindt de lijst met beschikbare Local Service Center-producten hier.
 • Account: het persoonlijke gebruikersaccount dat U of uw Beheerder voor U zou kunnen aanmaken om de Diensten en/of Producten aan te kunnen vragen om te gebruiken voor uw privégebruik of, in voorkomend geval, en indien als zodanig aangegeven, voor uw professionele gebruik .   
 • Toegangsinterfaces: de wijze van toegang tot het Platform zoals gespecificeerd in artikel 4.2. 
 • Beheerder: de vertegenwoordiger van uw werkgever en/of bedrijf die het Business Fleet Offer contracteert met het Lokaal Servicecentrum en een Account zou kunnen aanmaken waartoe U toegang kunt krijgen. U bevestigt dat U op de hoogte bent gesteld en zult voldoen aan het interne beleid van uw werkgever en/of bedrijf met betrekking tot het gebruik van het Platform voor zakelijke doeleinden.

 

Artikel 3 - Diensten en Producten
Het Platform geeft U toegang tot de Diensten en Producten die beschikbaar zijn gesteld, op specifieke locaties zoals onder meer, maar niet beperkt tot, parkeren of eV-opladen. 

Tenzij anders overeengekomen door Yellowbrick International BV in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met u, wordt het Platform uitsluitend beschikbaar gesteld voor uw persoonlijk gebruik.

 

Artikel 4 - Toegang tot het Platform

4.1    Account
Om ervoor te zorgen dat U optimaal gebruik kan maken van het Platform en de volledige toegang krijgt tot  de beschikbare Diensten en Producten, dient U zich te registreren, of dient U geregistreerd te worden door uw accountbeheerder, en een actief account onderhouden als particulier. (zowel voor persoonlijke als professionele doeleinden). 

Voordat U een account kan aanmaken dient U tenminste 18 jaar oud te zijn om gebruik te kunnen maken van het Platform, en toegang te krijgen tot de Diensten en Producten.

Accountregistratie vereist dat U bepaalde persoonlijke en, in voorkomend geval, bedrijfsinformatie verstrekt aan Yellowbrick International BV, zoals uw naam, adres, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, kenteken, bedrijfsnaam (in geval van zakelijk gebruik), alsmede ten minste één geldige geautoriseerde betaalmethode

U stemt ermee in uw Account nauwkeurig, volledig en up-to-date te houden. Indien U geen nauwkeurige, volledige en actuele Accountinformatie bijhoudt, met inbegrip van een ongeldige of verlopen betaalmethode, kan dit ertoe leiden dat U geen toegang meer krijgt tot of geen gebruik kunt maken van de Diensten en Producten of deze niet meer kunt gebruiken.

Het account is strikt persoonlijk, en mag alleen door uzelf gebruikt worden. U bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Account, en U stemt ermee in om de veiligheid en geheimhouding van de gebruikersnaam en wachtwoord van uw Account te allen tijde te waarborgen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw account en U gaat ermee akkoord om het Lokaal Servicecentrum onmiddellijk op de hoogte te stellen in het geval van ongeoorloofd gebruik. U mag slechts één Account beschikken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

U gaat ermee akkoord dat U zelf verantwoordelijk bent voor het verstrekken van alle vereiste en juiste informatie om de transactie correct uit te voeren. Uw recente transactiegegevens zijn te vinden in uw Account.

Het is verboden om uw Account ter beschikking te stellen of anderszins over te dragen aan een andere persoon of entiteit. Vanaf het moment dat U uw account gebruikt en/of het platform gebruikt gaat U er uitdrukkelijk mee akkoord dat U alle toepasselijke wet- en regelgeving naleeft. Het platform mag uitsluitend gebruikt worden voor legale doeleinden. Het is verboden om andere gebruikers overlast, ergernis, ongemak en/of enige schade aan eigendommen te veroorzaken, noch aan Yellowbrick International BV (of een van haar gelieerde ondernemingen), aan een Derde-aanbieder of aan enige andere derde. In bepaalde gevallen kan U worden gevraagd om een identiteitsbewijs of andere methode van identiteitsverificatie te verstrekken om toegang te krijgen tot het Platform en/of gebruik te maken van de Diensten en Producten. U gaat ermee akkoord dat U de toegang tot of het gebruik van het Platform en/of Diensten en Producten kan worden ontzegd indien U weigert om een identiteitsbewijs of andere methode van identiteitsverificatie te verstrekken.

U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten, voorschriften, beperkingen, regels, beleidslijnen en Voorwaarden die van toepassing zijn op de Diensten en Producten en in het bijzonder op de relevante Diensten en producten van een Derde-aanbieder, welke voorrang hebben boven alle informatie die U ontvangt van Yellowbrick International BV.

4.2    Toegangsinterfaces
U heeft toegang tot het Platform via een van de aan U ter beschikking gestelde Toegangsinterfaces, waaronder – voor zover van toepassing – mobiele applicaties, de webpagina, sms, Interactieve Spraakherkenning (IVR) per telefoon, in-car applicaties, voertuigtelematica, toegangskaart of token en/of kentekenherkenning (LPR). Bekijk hier welke toegangsinterfaces momenteel beschikbaar zijn.

Toegangsinterfaces zijn voortdurend in ontwikkeling en kunnen naar het inzicht van Yellowbrick International BV steeds van tijd tot tijd worden bijgewerkt of stopgezet. U dient de instructies van Access Interfaces te alle tijden te  volgen en uw Access Interfaces up-to-date te houden.

4.3    Producten vereist voor sommige Diensten
Indien en voor zover van toepassing is het Lokaal Service Centrum soms verplicht om Producten (als een identificatiekaart) aan U te verstrekken om gebruik te kunnen maken van Diensten van Derden. Indien als zodanig gespecificeerd, blijven deze Producten eigendom van het Lokaal Service Centrum. Indien in voornoemd geval Producten aan U zijn verstrekt en U de desbetreffende producten verliest of beschadigt, verbindt U zich ertoe om onmiddellijk uw plaatselijk Lokaal Service Centrum hiervan op de hoogte te stellen. 

Het Lokaal Service Centrum kan U extra kosten in rekening brengen om deze Producten te vervangen. Aanvullende informatie is hier beschikbaar.

4.4    Toegang tot het Netwerk
U bent zich ervan bewust dat toegang tot het Platform en de Diensten en Producten via het Platform de juiste netwerktoegang vereist, waarvoor U erkent verantwoordelijk te zijn. De mobiele netwerk data- en berichttarieven en vergoedingen kunnen van toepassing zijn indien U toegang verkrijgt of gebruik maakt van het Platform vanaf uw (mobiele) apparaat. U bent verantwoordelijk voor het aanschaffen en updaten van compatibele hardware of apparaten die nodig zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het Platform en te profiteren van de Diensten en Producten en eventuele updates daarvoor.

Yellowbrick International BV garandeert niet dat de Diensten, of enig deel daarvan, zullen functioneren op bepaalde hardware of apparaten. Bovendien kunnen de Diensten onderhevig zijn aan storingen en vertragingen die inherent zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie. Hiervoor is Yellowbrick International BV nimmer aansprakelijk.

 

Artikel 5 - Delen van informatie
Yellowbrick International BV kan u, naar eigen goeddunken van tijd tot tijd toestaan om via het Platform inhoud en informatie in te dienen, te uploaden, te publiceren of anderszins beschikbaar te stellen aan Yellowbrick International BV, met inbegrip van commentaar en feedback met betrekking tot de Diensten, Producten en/of het Platform, het initiëren van ondersteuningsverzoeken, en het indienen van inzendingen voor wedstrijden en promoties ("uw Content"). Al uw Content blijft uw eigendom. Echter, door het verstrekken van uw Content aan Yellowbrick International BV, verleent U Yellowbrick International BV een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare, royalty-vrije licentie, met het recht van sublicentie, om uw Content te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, en anderszins op enigerlei wijze uw Content te exploiteren in alle formaten en distributiekanalen die nu bekend zijn of in de toekomst zullen worden bedacht (waaronder in verband met de Diensten en de activiteiten van Yellowbrick International BV en op sites en diensten van derden), zonder verdere kennisgeving aan of toestemming van u, en zonder de eis van betaling aan U of enige andere persoon of entiteit.

U verklaart en garandeert dat:

 1. U de enige en exclusieve eigenaar bent van al uw Content of dat U beschikt over alle rechten, licenties, toestemmingen en vrijwaringen die nodig zijn om Yellowbrick International BV de licentie op uw Content te verlenen zoals hierboven uiteengezet; en 
 2. Noch uw Content, noch uw inzending, uploads, publicatie of anderszins beschikbaarstelling van uw Content, noch Yellowbrick International BV's gebruik van uw Content zoals hierin toegestaan, inbreuk maakt op of misbruik maakt van intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van derden, of publiciteits- of privacyrechten, of leidt tot de schending van enige toepasselijke wet- of regelgeving.

U stemt ermee in om uw Content niet die lasterlijk, smadelijk, haatdragend, gewelddadig, obsceen, pornografisch, onwettig of anderszins aanstootgevend is, zoals bepaald door Yellowbrick International BV naar eigen goeddunken, ongeacht of dergelijk materiaal door de wet kan worden beschermd of niet, niet te verstrekken. Yellowbrick International BV kan, maar is niet verplicht om, naar eigen goeddunken en op elk moment en om welke reden dan ook, uw Content te beoordelen, te monitoren of te verwijderen, zonder U daarvan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 6 - Feedback
Aangezien Yellowbrick International BV uw rechten op uw ideeën respecteert, verzoeken wij U geen vertrouwelijke ideeën, informatie of suggesties in welke vorm dan ook in te dienen bij Yellowbrick International BV of een van haar gelieerde ondernemingen. Voor alle ideeën, informatie, of suggesties die U indient, ongeacht wat uw communicatie met betrekking tot uw inzendingen zegt, begrijpt U dat uw inzendingen vrijwillig zijn en dat de volgende Voorwaarden van toepassing zijn op uw inzendingen: (i) uw inzendingen en hun inhoud worden automatisch eigendom van Yellowbrick International BV, zonder enige vergoeding aan u; (ii) Yellowbrick International BV is niet verplicht om uw inzendingen te beoordelen; (iii) Yellowbrick International BV mag elk deel van uw inzendingen en hun inhoud implementeren en distribueren voor elk doel op elke manier, zonder enige vergoeding aan u; en (iv) Yellowbrick International BV is niet verplicht om uw inzendingen vertrouwelijk te houden.

 

Artikel 7 - Vergoedingen en betaling

7.1    Vergoedingen
De vergoedingen voor Diensten & Producten worden gespecificeerd voordat U uw verzoek valideert. De transactie wordt pas als bindend voor de Derde-aanbieder beschouwd zodra U deze schriftelijk heeft bevestigd (bijvoorbeeld door middel van een ontvangstbewijs, factuur of transactie geregistreerd in uw Account). Mocht U te maken krijgen met onterechte facturering, dan heeft U de mogelijkheid de onverschuldigde betaling binnen 60 dagen na de transactie betwisten. 

U erkent dat u door in te stemmen met deze Voorwaarden afziet van uw wettelijke recht u terug te trekken uit Diensten en dat u daarom geen recht heeft op enige vergoeding, inclusief maar niet beperkt tot abonnementskosten.

Naast de relevante Diensten en Producten van derden die in rekening worden gebracht, kunnen er aanvullende kosten voor nadere Diensten in rekening worden gebracht door het Lokaal Service Centrum, zoals registratiekosten, administratiekosten, transactiekosten, gebruikskosten en/of terugkerende abonnementskosten die Yellowbrick International BV van tijd tot tijd kan wijzigen.

Door de Voorwaarden te aanvaarden en het Platform te gebruiken erkent en aanvaardt U dat uw lokale Lokaal Service Centrum de kosten voor de Diensten en Producten kan innen namens andere Derde-aanbieders, met name wanneer U het Platform in het buitenland gebruikt.

Let op: uw lokale Lokaal Service Centrum zal worden beschouwd als het land waar U verblijft.

Voor meer informatie over de kosten van het Lokaal Service Centrum gelieve te raadplegen of, in voorkomend geval, uw Accountbeheerder.  

Als U een lopende transactie wilt wijzigen, kunt U of uw accountbeheerder de lopende transactie hier beheren: Mijn Account. In geval van storingen of overige gebreken, kunt U contact opnemen met Yellowbrick International BV via deze link

Als onderdeel van de Diensten, kan Yellowbrick International BV U herinneringen, waarschuwingen, of kritieke meldingen sturen via alle schriftelijke communicatiemiddelen zoals pushmeldingen, sms-berichten, e-mails. U erkent en gaat ermee akkoord dat de ontvangst van een herinnering niet gegarandeerd is en dat U verantwoordelijk bent voor de tijdige activering of deactivering van een Dienst waar dat is toegestaan. Yellowbrick International BV is niet aansprakelijk voor enige schade en kosten die U maakt als gevolg van het niet of niet tijdig ontvangen van meldingen.

Vergoedingen voor Diensten en Producten van Derden en toepasselijke belastingen zijn verschuldigd in de valuta van het land waar de Dienst wordt uitgevoerd.

Vergoedingen voor Diensten en Producten van derden worden door de externe aanbieder zelf ingesteld en kunnen worden gebaseerd op onder meer, maar niet beperkt tot, locatie, tijdstip, dag van de week, speciale evenementen en meer. Deze afwijkingen liggen buiten de invloedssfeer van Yellowbrick International BV en worden mogelijk niet tijdig weergegeven in het Platform. Derhalve kan Yellowbrick International BV niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele prijsverschillen. 

Alle specifieke tarieven die door een Derde-aanbieder op het platform zijn opgenomen, zijn niet altijd beschikbaar gesteld via het Platform. U, als gebruiker van het Platform dient de specifieke voorwaarden c.q. Aanvullende voorwaarden van de betreffende Derde-aanbieder door te lezen en daarmee akkoord te gaan alvorens U gebruikt maakt van de diensten van deze derde partij en/of een product aanschaft. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden te lezen voordat U een transactie aangaat en deze bevestigd.

Yellowbrick International BV is niet verplicht om een terugbetaling te doen of een door U verrichtte transactie te annuleren, tenzij er sprak is van een bewezen systeemfout van Yellowbrick International BV's kant.

7.2    Betaalmethode
U dient de betaalwijze van uw voorkeur te selecteren uit de beschikbare opties per specifieke locatie en/of Diensten en Producten. Afhankelijk van sommige Diensten en Producten of bepaalde locaties, kunnen andere betaalmethoden vereist zijn, en kan dit niet overeenkomen met de door U gekozen methode. U kunt de beschikbare betaalmethoden hier vinden.

Door het accepteren van deze Voorwaarden verbindt U zich ertoe voldoende financiële middelen ter beschikking te hebben en te houden om het Platform te gebruiken ten behoeve van de Diensten en Producten. Indien U niet in staat bent om aan deze (financiële) verplichting te voldoen, behoudt Yellowbrick International BV zich het recht voor om de contractuele relatie met U onmiddellijk te beëindigen en uw Account te sluiten en/of te blokkeren, al dan voor onbepaalde tijd.

7.3    Factureren
Yellowbrick International BV factureert Diensten en Producten aan U namens de Derde-aanbieders, zoals onder meer maar niet beperkt tot, het Lokaal Service Centrum.

7.4    Betaling
Afhankelijk van de Diensten & Producten en/of de locatie en afhankelijk van uw keuze, worden door de Derde-aanbieders en/of het Lokaal Service Centrum - kosten in rekening gebracht, hetzij per transactie, hetzij op periodieke basis. 

Om uw Internationaal Bankrekeningnummer (IBAN) te controleren en te activeren, zal tijdens het registratieproces een klein bedrag, van bijvoorbeeld € 0,01, van uw IBAN worden afgetrokken. 

U bent onderworpen aan alle toepasselijke Voorwaarden, beperkingen en andere vereisten van een betalingsprovider met betrekking tot een betalingsmethode en Yellowbrick International BV is niet aansprakelijk voor de transactiekosten, onvoldoende geld op rekening of enige andere vergoeding of toeslag die wordt geheven door een betalingsprovider in verband met de door U gekozen betalingsmethode.

Indien U de vergoedingen in verband met uw transactie niet betaalt of ten onrechte een verzoek tot terugbetaling/stornering indient, heeft Yellowbrick International BV het recht om uw account en/of toegang tot het Platform onmiddellijk op te schorten, onverminderd het recht van Yellowbrick International BV om een (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Uw Lokaal Service Centrum kan besluiten om vaste administratieve kosten van € 15,00,- of € 15,00 in rekening te brengen in het geval de transactie betaling, om welke reden dan ook, wordt geweigerd, waaronder meer maar niet beperkt tot, en zonder verdere beperking, onvoldoende beschikbare middelen, of annulering van uw betaalmethode.

Daarnaast kan uw Lokaal Service Centrum besluiten om een derde partij in te schakelen voor (krediet)incasso, waarbij de incassokosten en rente over de openstaande bedragen voor uw rekening komen (een en ander conform de toepasselijke wet- en regelgeving). Indien sprake is van een dergelijke situatie kan uw account worden geblokkeerd, zulks uitsluitend ter beoordeling van Yellowbrick International BV.

7.5    Promotiecodes
Het Lokaal Service Centrum kan, naar eigen goeddunken, promotiecodes (“Promocodes”) creëren binnen het Platform. In geval van het gebruiken van de Promotiecodes gaat U ermee akkoord dat Promotiecodes:

 1. Uitsluitend en strikt gebruikt mogen worden door U en voor het doel dat via het Platform wordt medegedeeld, conform de toepasselijk wet- en regelgeving;
 2. Op geen enkele wijze mogen worden gedupliceerd, verkocht of overgedragen, of openbaar worden gemaakt, tenzij uitdrukkelijk toegestaan;
 3. Op elk moment, om welke reden dan ook, uitgeschakeld mogen worden door het Lokaal Service Centrum zonder aansprakelijkheid jegens Yellowbrick BV en het Lokaal Service Centrum;
 4. Mogen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig deze Voorwaarden en de bijbehorende Aanvullende Voorwaarden, 
 5. Zijn niet geldig voor contant geld noch voor restitutie van reeds betaalde gelden (noch met terugwerkende kracht gebruikt kunnen worden),
 6. Vóór uw gebruik kunnen vervallen. 

Yellowbrick International BV en/of het Lokaal Service Centrum behouden zich het recht voor om kredieten of andere functies of voordelen verkregen door het gebruik van Promotiecodes door U of een andere gebruiker in te houden of af te trekken in het geval dat redelijkerwijs kan worden vastgesteld of aangenomen dat het gebruik of het inwisselen van de Promotiecode foutief, frauduleus, illegaal of in strijd met deze Voorwaarden en/of Aanvullende Voorwaarden was, ten tijde van het betreffende gebruik.

 

Artikel 8 - Commerciële elektronische berichten
Door een Account aan te maken, stemt U ermee in dat Yellowbrick International BV of het Lokaal Service Centrum U elektronische berichten mag sturen (inclusief e-mail, SMS of pushnotificaties, indien van toepassing) als onderdeel van de normale bedrijfsvoering van uw gebruik van de Diensten. U stemt ermee in dat Yellowbrick International BV en de aan haar gelieerde ondernemingen niet verplicht zijn om een afmeldbericht op te nemen in commerciële elektronische berichten waar dit onpraktisch kan zijn (dit geldt ook voor pushnotificaties). U kunt zich echter op elk gewenst moment in uw Account afmelden voor het ontvangen van commerciële of elektronische herinneringsberichten voor Diensten van Yellowbrick International BV.

U erkent ook dat het afmelden voor het ontvangen van commerciële elektronische berichten invloed kan hebben op uw gebruik van het Platform. U kunt zich niet afmelden voor systeem berichten, noch voor ontvangstbevestigingen, orderbevestigingen en support reacties. Meer informatie is hier te vinden.

 

Artikel 9 - Klantenondersteuning
Indien U vragen heeft over onze Diensten, de website, deze Algemene Voorwaarden of iets anders met betrekking tot onze Diensten, kunt U hier contact met ons opnemen: Contact.

 

Artikel 10 - Licentie
Onder voorbehoud van uw naleving van de Voorwaarden, verleent Yellowbrick International BV U een persoonlijke, wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, niet-sublicentieerbare licentie om het Platform op uw apparaat te installeren en/of te gebruiken, uitsluitend voor uw (persoonlijk) gebruik en voor U om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van informatie die beschikbaar is gesteld via alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Yellowbrick International BV.

Yellowbrick International BV behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn verleend. Het Platform, de Diensten, de Producten, en alle gegevens verzameld via het Platform, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten op al het voorgaande, zijn en blijven eigendom van Yellowbrick International BV of het eigendom van hun licentiegevers. 

Het is verboden om:

 1. Enig auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsvermeldingen verwijderen van enig deel van het Platform en/of Diensten en Producten; 
 2. Het Platform en/of de Diensten en/of Producten te reproduceren, wijzigen, afgeleide werken op basis daarvan voorbereiden, distribueren, in licentie geven, verhuren, verkopen, doorverkopen, overdragen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, verzenden, streamen, uitzenden of anderszins exploiteren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Yellowbrick International BV; 
 3. Het Platform decompileren,  reverse-engineeren of disassembleren, behalve voor zover Yellowbrick International BV schriftelijk toestemming heeft verleend;
 4. Linken naar, spiegelen of framen van enig deel van het Platform en/of de Diensten en/of de Producten ;
 5. Programma's of scripts te gebruiken, en/of te lanceren met het doel de werking en/of functionaliteit van enig aspect van het Platform en/of de Diensten en/of de Producten onnodig te belasten of te hinderen; of 
 6. Proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot of afbreuk te doen aan enig aspect van het Platform en/of de Diensten of de bijbehorende systemen of netwerken.

 

Artikel 11 -  Gegevensbescherming
Door het accepteren van de Voorwaarden en het gebruik van het Platform, erkent U en stemt U ermee in dat Yellowbrick International BV informatie van of over U verzamelt, gebruikt en openbaar maakt zoals hier beschreven. Er kunnen aanvullende privacy voorwaarden van toepassing zijn, met name voor Diensten van derden.

Sommige pagina's op ons Platform bevatten links naar websites van derden. Deze sites van derden vallen onder hun eigen privacyverklaringen, en Yellowbrick International BV is niet verantwoordelijk voor hun activiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot hun informatiepraktijken. U dient de privacyverklaring van deze sites van derden te lezen voordat U hen persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt.

 

Artikel 12 - App stores
De beschikbaarheid van het Platform kan afhankelijk zijn van de derde partij waarvan U de licentie voor het Platform hebt ontvangen, bijvoorbeeld de Apple of Android stores ("App Store" of "Play Store"). 

U erkent en gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst tussen U en Yellowbrick International BV is gesloten en niet met de App Stores en dat Yellowbrick International BV verantwoordelijk is voor het verlenen van toegang tot het Platform aan U zoals beschreven in deze Voorwaarden.

Indien en voor zover U het Platform heeft gedownload van de betreffende "Store", is de betreffende partij de andere begunstigde van de Overeenkomst. Na de aanvaarding van deze Overeenkomst heeft de betreffende partij het recht (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Voorwaarden ten opzichte van U als derde-begunstigde daarvan af te dwingen.

In deze Overeenkomst wordt verwezen naar de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Gelicentieerde Applicaties van Apple, in het kader waarvan U "de eindgebruiker" bent. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Voorwaarden van de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Gelicentieerde Applicaties en deze Overeenkomst, prevaleren de Voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

Artikel 13 - Beperkingen
Door het afnemen van diensten van Derde-Aanbieder via het platform van Yellowbrick International BV gaat U er uitdrukkelijk mee akkoord dat Yellowbrick International BV geen partij is bij de uitvoering van deze diensten.

De Diensten en Producten worden geleverd "as is"  en "zoals beschikbaar". Yellowbrick International BV wijst alle uitdrukkelijke, stilzwijgende of wettelijke verklaringen en garanties af die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn opgenomen, met inbegrip van impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Daarnaast doet Yellowbrick International BV geen toezegging en biedt geen garantie of waarborg met betrekking tot de betrouwbaarheid, tijdigheid, kwaliteit, geschiktheid of beschikbaarheid van het Platform of enige Diensten of Producten aangevraagd via (het gebruik van) het Platform, of dat het Platform en de Diensten ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn.

De geolocatiedienst wordt U uitsluitend ter referentie aangeboden. U dient altijd de werkelijke locatie te controleren voordat U een transactie afrondt. Yellowbrick International BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een transactie die op een onjuiste locatie is uitgevoerd.

Yellowbrick International BV staat niet in voor de kwaliteit, geschiktheid, veiligheid of het vermogen van Diensten en/of Producten van Derde-aanbieders. Het risico van het gebruik van deze Diensten en/of Producten van Derde-aanbieders, of al hetgeen hiermee verband houdt ligt volledig bij U zelf.

Yellowbrick International BV controleert, beheert of stuurt geen enkele Derde-aanbieder aan. Derde-aanbieders zijn op geen enkele wijze gelieerd aan, of onderdeel van Yellowbrick International BV. Derde-aanbieders werken op basis van volledige zelfstandigheid.

Yellowbrick International BV controleert niet, onderschrijft niet en is niet verantwoordelijk voor uw content of content van derden die beschikbaar zijn op of gelinkt zijn aan enig oplossing, het Platform en/of Diensten. Yellowbrick International BV kan niet garanderen dat de oplossing, de Diensten en servers vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten

Yellowbrick International BV en Derde-aanbieders zijn niet aansprakelijk voor het voltooien van een transactie die niet door de betalingsproviders kan worden verwerkt of indien er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn op uw betaalmethode of anderszins.

 

Artikel 14 - Beperking van aansprakelijkheid
Niets in deze Voorwaarden beperkt en/of sluit enige aansprakelijkheid uit die niet wettelijk kan worden beperkt of uitgesloten, met inbegrip van aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid en aansprakelijkheid voor fraude of wijziging van uw rechten als consument die niet kan worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

Yellowbrick International BV kan niet aansprakelijk worden gesteld onder of in verband met deze Voorwaarden met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele aansprakelijkheid, een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid, verkeerde voorstelling van zaken), restitutie of anderszins voor een van de volgende zaken in verband met het gebruik van het Platform: (i) winstderving; (ii) verlies van (verwachtte) omzet; (iii) verlies van overeenkomsten of contracten; (iv) verlies van verwachte besparingen; (v) verlies van gebruik of corruptie van software, gegevens of informatie; (vi) verlies van of schade aan goodwill en (vii) indirecte schade of (viii) gevolgschade.

Yellowbrick International BV en het Lokaal Service Centrum zijn niet aansprakelijk voor:

 1. Schade of verlies als gevolg van een transactie tussen U en een Derde Aanbieder; of
 2. De beschikbaarheid en nauwkeurigheid van de inhoud van Producten en/of Diensten van de Derde-aanbieders.
 3. Vertraging of een gebrek in de uitvoering als gevolg van oorzaken die redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van Yellowbrick International BV en het Lokaal Service Centrum liggen.

Mits U kunt aantonen dat U alle redelijke maatregelen heeft genomen om deze schade te beperken, zal de totale en geaggregeerde aansprakelijkheid van Yellowbrick International BV, en/of Derde-aanbieder(s), met inbegrip van het Lokale Service Centrum, jegens U voor het gebruik van het Platform en de toegang tot de Diensten en Producten niet meer bedragen dan vijftig euro (50 euro) per gebeurtenis (of een reeks van gebeurtenissen) per jaar.

Voor zover wettelijk toegestaan, sluit Yellowbrick International BV alle garanties uit en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige handeling of nalaten door U of een derde partij, met inbegrip van de Derde-aanbieders.

 

Artikel 15 - Schadeloosstelling
U vrijwaart Yellowbrick International BV en de aan haar gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, werknemers en agenten tegen acties, claims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten, schade en onkosten (met inbegrip van advocaatkosten), en zal deze schadeloos stellen voor alle kosten die voortvloeien uit of in verband staan met

 1. Uw gebruik van het Platform of Diensten en Producten verkregen door uw gebruik van het Platform;
 2. Uw schending of overtreding van een van de Voorwaarden;
 3. Het gebruik van uw informatie/content door Yellowbrick International BV; of
 4. Uw schending van de rechten van derde partij, met inbegrip van Derde-aanbieders.

 

Artikel 16 - Overmacht
Yellowbrick International BV is niet aansprakelijk indien zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen. Als een geval van overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: iedere tekortkoming die te wijten is aan derden die niet onder de invloedssfeer van Yellowbrick International BV of Derde-aanbieders vallen en/of iedere externe oorzaak of omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Yellowbrick International BV of Derde-aanbieders liggen waaronder, maar niet beperkt tot: overmacht, overstromingen, droogte, brand, aardbevingen of andere natuurrampen, sociale conflicten, ingrijpen door civiele of militaire autoriteiten, oorlog en terroristische aanslagen, onlusten of rellen, dreiging van of voorbereiding op oorlog, gewapende conflicten, oplegging van sancties, embargo's, of het verbreken van diplomatieke betrekkingen, nucleaire, chemische of biologische besmettingen of supersonische schokgolf, overheidsmaatregelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het opleggen van een export- of importbeperking, -quota of -verbod, instorting van gebouwen, brand, explosies, ongevallen, epidemieën en/of pandemieën die het openbare leven verstoren, onderbreking of uitval van de nutsvoorziening, het telecommunicatienetwerk of de stroomvoorziening en cyberaanvallen.

 

Artikel 17 - Beëindiging
Het beëindigen van deze voorwaarden is mogelijk door uw Account te sluiten of door contact met ons op te nemen via deze link. Het beëindigen van deze Voorwaarden heeft geen invloed op onze rechten of uw verplichtingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden voorafgaand aan de beëindiging en in overeenstemming met het Privacybeleid blijft uw Account te allen tijde ons eigendom. U dient elk Product dat aan U is geleverd binnen 30 dagen (na de leveringsdatum) retourneren aan het Lokaal Service Centrum, anders kunnen kosten in rekening worden gebracht. 

Yellowbrick International BV kan deze Voorwaarden of enige Diensten met betrekking tot U onmiddellijk beëindigen, of het Platform, of enige Diensten of Producten of een deel daarvan op elk moment, om welke reden dan ook te stoppen, zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige schadevergoeding.

Het recht om uw Account op te schorten, te beperken of te sluiten, beperkt nimmer of sluit andere rechtsmiddelen niet uit die Yellowbrick International BV en/of de Derde-aanbieder kan hebben indien U anderszins in strijd handelt met deze Overeenkomst/Algemene voorwaarden.

 

Artikel 18 - Algemene bepaling

18.1 Overdracht
Yellowbrick International BV kan deze Voorwaarden of onze rechten of verplichtingen daarin geheel of gedeeltelijk toewijzen, uitbesteden of overdragen zonder uw voorafgaande toestemming, mits dit niet zal leiden tot een vermindering van de rechten die U toekomen op grond van deze Voorwaarden of door de wet.

U mag deze Voorwaarden of onze rechten of verplichtingen niet geheel of gedeeltelijk toewijzen, uitbesteden of overdragen aan derden, in verband met het persoonlijke gebruik van het Platform, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door Yellowbrick International BV.

18.2 Ongeldigheid clausules
De ongeldigheid van clausules in deze Voorwaarden hebben geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules van deze Voorwaarden. Een dergelijke ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare clausule wordt geacht te zijn geschrapt en vervangen door een nieuwe clausule die de economische intentie van de vernietigde clausule zo sterk mogelijk benadert.

18.3 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Deze Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd door het Nederlands recht, met uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten, tenzij U in de Eu woont, wettelijke regelingen inzake consumentenbescherming in het land waarvan U ingezetene bent bepalingen bevatten die gunstiger voor U zijn, in welk geval die bepalingen van toepassing kunnen zijn. Het Weens Koopverdrag van 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Indien een geschil ontstaat met betrekking tot het Platform of de Voorwaarden, dan stemt U ermee in om eerst te zoeken naar een minnelijke schikking door gebruik te maken van klantenservice. In het geval dat U en Yellowbrick International BV niet binnen zestig (60) dagen na uw verzoek tot een minnelijke schikking komen, kunt U een gerechtelijke procedure met betrekking tot het Platform aanhangig maken bij een bevoegde Nederlandse rechter. Indien U woonachtig bent in de Eu kunt U ook een gerechtelijke procedure met betrekking tot het Platform aanhangig maken bij de bevoegde rechter van het land waar U woonachtig bent (of waar U uw verblijf heeft). Indien U woonachtig bent in de Eu, kan Yellowbrick International BV alleen een gerechtelijke procedure tegen U aanspannen in het land waar U woonachtig bent, tenzij U als bedrijf handelt. 

In dat geval stemt U in met de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter van rechtbank Amsterdam en gaat U ermee akkoord dat het Nederlands recht van toepassing is op elk geschil.

 

Door deze Voorwaarden te accepteren, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

 

Amsterdam-Duivendrecht, 13 maart 2024